Notulen ALV 2 mei 2019

Notulen Algemene Jaarvergadering 

 De jaarvergadering van de Belangen Vereniging Oostpolder wordt dit jaar gecombineerd met een “meet en greet” van onze nieuwe burgemeester Rian van Dam. Op uitnodiging van de voorzitter van de BVO, Henk Geerligs, kon zij zich, voorafgaande aan de vergadering, voorstellen en vragen van bezoekers beantwoorden.

Aanwezig: inclusief bestuur, 33 bezoekers.

Afbericht van: Anneke Waiboer, Ab en Grytsje Jenema, Cor en Trudy Bos, Eda en Peter Andreae, Sander en Kyra Hessels- Boot.

Henk heette iedereen welkom in het bijzonder Mevrouw Rian van Dam en dhr. Treffers, ambtenaar R.O. van de Gemeente Hollands Kroon.

Na een inleiding met Power Point Presentatie, die jammer genoeg halverwege staakte, waarin ik de burgemeester een blik op de Oostpolder wilde geven met z’n landschappen, bedrijven, akkerbouw en problemen of zorgen voor de toekomst?

Mevrouw van Dam, vertelde kort haar achtergrond en ambitie om burgemeester te worden. Daarna wilde graag vragen van ons beantwoorden.

 • Wat is uw portefeuille?

Openbare orde, regionale samenwerking, handhaving, organisatie en pers.

 • Wat is uw visie t.a.v. agrarische grond gebruiken voor zonneweiden?

Eerst alle daken vol leggen. Dan alleen onrendabele grond toestaan als plaats voor. Opbrengst van 3 ha. Panelen is gelijk aan 1 windmolen, tegenwoordig.

We moeten ook een bijdrage leveren aan de energie transitie.

Dirk Rezelman, voegt hier nog aan toe dat hij plannen heeft voor een groot zonnepark, 15 ha. Tegen de voormalige vuilnisbelt aan. Hij wil de plannen wel even ophalen en later toelichten.

 • Wat kan er allemaal met het hergebruiken van oude bedrijfsgebouwen?

In principe wil de gemeente meewerken aan het herbestemmen van deze gebouwen. Mogelijk in tweeën bewonen of andere bedrijven toestaan. Meewerken aan plannen heeft voorkeur boven verkrotting. Men dient een principe verzoek in? Hoe kunnen we bebouwing inzetten? Maatwerk oplossingen volgens dhr. Treffers.

 • Waar moet ik rekening mee houden?

Aardkundig Monument: als je in een a.m. gaat werken moet je altijd een Provinciale Vergunning hebben. A.M. = de landschappelijk, aardkundige waarde van de stromingsprofielen etc. BV. Voor het maken van een aardwarmte pomp kan dit problemen opleveren.

 • Wat doet u aan verkeersveiligheid?

In de gemeente zijn 5 hotspots, gevaarlijke plekken waar veel ongelukken gebeuren. Dichtstbijzijnde is de kruising Westerland. Mevrouw van Dam, zit in overlegorganen als VVN. We proberen oplossingen te verzinnen, om die situaties verbeteren.

In de Oostpolder zijn bv. Kruising Zwinweg met Kruisweg een gevaarlijk punt, hoewel er betrekkelijk weinig gebeurd. Ook de hoge grasbermen geven weleens een slecht zicht, vanuit de erven de weg op rijdend. Tot slot is ‘bewust wording” dat je zelf ook een groot aandeel kan hebben in een veilige weg omgeving, een terechte opmerking.

 • Wij hebben gemerkt dat de communicatie vanuit de Gemeente met de bewoners slecht is. Dit was aan de orde bij de bekendmaking van het weer uitbreiden van de gaswinning in Slootdorp, najaar 2017, door Vermillion.

We zouden graag beter op te hoogte gehouden worden zodat we actie kunnen ondernemen of informatie krijgen over dit soort plannen.

 • Is het bij u bekend dat Tulip Oil ook in NH zoekt naar mogelijke gas bronnen?

Nee het is niet bekent, volgens mevrouw van Dam, is er nog geen vergunning gevraagd in HK.

Vanwege het gaswinningsveld/ aardbeving in Middelie is er een discussie gaande bij het waterschap. De dijkgraaf dhr.? Zit daar achter aan, ook daar is info te vragen.

 • Is het mogelijk dat de Nieuwsbrief van HK, een extra aanvulling krijgt om inzage te krijgen in vergunnings- aanvragen etc. ook voor andere plannen in HK?

Mevrouw van Dam / dhr. Treffers zal onderzoeken wat hier mogelijk is? We proberen een soort handleiding te maken om in vergunningen/ mijn overheid te komen. We gaan die publiceren in de volgende Nieuwsbrief.

Het was een levendig vraag en antwoord spel waarin Rian van Dam liet zien dat ze de vragen ter harte nam en waar mogelijk adequaat beantwoordde. Ze was oprecht geïnteresseerd en was vereert met onze uitnodiging.

Als dank kreeg ze het Oostpolderboek met een mooie bos tulpen mee naar huis. Voor dhr.Treffers had Henk een zakje OP uien en aardappelen.

 Tot slot nog een speciaal Verzoek van Henk Geerligs; burgemeester wilt u zich a.u.b. inzetten om de kermis als Polderse traditie te bewaren in Spoorbuurt?

Aanvang vergadering.

 1.Opening.

2.Ingekomen stukken mededelingen.

– Mededeling: Anneke Waiboer, stopt met bestuurswerkzaamheden wegens te drukke werkzaamheden.

 1. Notulen / Jaarverslag.

– Geen aanmerkingen. Opmerking: het is prettig dat we ze toegestuurd kregen.

 1. Financieel verslag John Van der Kuil.

– Een duidelijk verhaal van John over de stand van zaken. Dit jaar wat in de min door diverse bestuurs-aftreden en het “Bloeiende Berm Project”. Een dringende   vraag aan ieder,om toch nog de contributie over te maken.

 1. Verslag Kascommissie door Jola Geerligs.

Jola heeft samen met Klaas Schenk de boeken bij John gecontroleerd en in orde bevonden. Pluim voor John.

Nieuw kascommissie lid: Siem van Balen Blaken biedt zich aan, en gaat dit volgend jaar met Jola Geerligs doen.

 1. Nieuws over Breedband HK.

Corry de Lange, legt kort en bondig uit dat er een ware glasvezel competitie is gestart. Anna Paulowna en Breezand zijn al bijna helemaal doorgraven. De centrale kast de zgn. Pop kast, staat in de buurt van het station en is de verbinding met Amsterdam, deze is nu klaar. Corry denkt dat wij rond september inderdaad snel internet hebben! Applaus Corry voor je vele inspanningen rond dit onderwerp.

     7.Nieuws gaswinning Vermillion in Slootdorp.

Joke Hansen, legt kort uit wat de vorderingen zijn mbt. de bezwaren tegen gaswinning. Het laatste nieuws is dat: de zienswijzen, die de bezwaarmakers hebben ingediend, niet ontvankelijk zijn verklaard. En dat de rechtsbijstand medewerker een deskundige heeft benaderd om aan deze zaak te gaan mee werken. We wachten af.

 1. Bloeiende Bermen Project

Ank, vertelt dat er momenteel 2 x zoveel deelnemers zijn als vorig jaar aan dit project. Nu 36. Ze vraagt deelnemers goed aan te geven waar ze willen zaaien met gele piketpaaltjes en dit ook aan haar door te geven. Dit i.v.m. maaibeleid van de gemeente.

    9.Aanplant iepen in de Oostpolder; herinnerings iep.

Er is contact met de gemeentelijke groenvoorziening met René Kortekaas.

Hij wil graag weten welke stukken er nog aangeplant moeten worden en wie een herinneringsboom zouden willen. Alleen Senne Glansschneider zou een boom willen. Anderen kunnen dit aangeven d.m.v.. een email.

Waarom er geen bomen meer geplant zijn in de Kruisweg? Eerst wel en later weer weggehaald? Waarom weten we niet.

Misschien handig als met aanplanten er rekening gehouden wordt met huizen, in en uit ritten en dammen.

 1. Voorstel snipperweekend?

Op het idee om d.m.v een snipperweekend, het snoeihout in de Oostpolder met elkaar aan te pakken wordt wat lauw gereageerd. Het is al eens vaker geopperd en toen is er niets van gekomen.

Misschien kunnen we volgend jaar begin maart een snipper-apparaat met trekker en chauffeur huren en achtereen volgend de huizen langs om te snipperen. En zo dat er steeds 3 personen helpen en dat deze afgewisseld worden door de volgende huiseigenaar. Het apparaat het eerste jaar huren door de BVO.Aan het eind van de dag, een stuk taart met gezellig koffie of iets anders drinken.

 1. Oostpolderfeest.

Er staat weer een OP feest op stapel. Simon Wilms wil zich hier voor inzetten.

Hij heeft al een klein comité gevormd met Noor Rezelman en Joost Waiboer, twee jeugdige bewoners. Het is de bedoeling dat het eind september gaat plaats vinden en als locatie wordt de kas op het erf van Simon genoemd. We horen er meer van.

    12.Rondvraag

Jeanine Waiboer, zou het prettig vinden als er een microfoon aangeschaft zou worden. Het is allemaal slecht te verstaan. Misschien heeft “De Brug” wel een microfoon?

Ank van der Horst; wat vinden jullie van onze sociale media? We hebben een facebook pagina en een website? En er wordt ook nog een soort buurt app aangeboden.

Carla van Balen Blanken: vind de website nuttig, maar er moet wel meer op komen te staan van actuele zaken. Reactie Ank: ik vind het lastig om na een paar maanden me weer te moeten verdiepen in wat er op moet komen en hoe dat moet? FB is makkelijker; foto, regeltje en klik klaar.

Maar niet iedereen heeft FB.

Jola Geerligs houd een pleidooi voor het blijven bestaan van de site.

Simone Zonneveld biedt aan op de door Ank of bestuur toegestuurde stukjes er voor haar op te zetten. Ank neemt dit aanbod graag aan.

John van der Kuil; zet nog uiteen dat ook wij als BVO voorzichtig moeten zijn met het plaatsen van foto’s, in het kader van de privacy wetgeving moet je eigenlijk voor elke foto die geplaatst wordt een handtekening hebben.

Face Book heeft deze regel of beperking niet. Overigens gaan we nog zoeken naar een goedkope provider dit word-press ondersteund.

 

Om 22.15, sluit Henk Geerligs de vergadering, die levendig, veel discussie en gespreksstof te weeg bracht. Senne Glansschneider, vroeg tenslotte nog even de aandacht: zij zoekt hulp voor haar tuinonderhoud, betaald hoor, maar zeker nu omdat ze haar huis aan de Lotweg wil verkopen. Kitty Vreugdenhil, gaat een kleine werkgroep ronselen.

Dirk Rezelman, heeft zijn plannen gehaald en legt aan belangstellenden uit wat de bedoeling is van de zonneweide. Jammer genoeg, was er te kort tijd om hier in het algemeen nog op in te gaan.

We drinken nog en praten nog wat na, om 11.15 ben ik doodmoe naar huis gegaan.

Ank van der Horst, 9 mei 2019

 

 

 

 

 

 

 

Nagekomen bericht van de heer Treffers Gemeente HK.

 • Tijdens de bijeenkomst vorige week is ook een vraag gesteld over te hoog bermgras en dat dit verkeersonveilig is. Als mensen dit constateren kunnen ze een melding maken in de fixi app of bij de MOR.

 

 • De suggestie voor de nieuwsbrief heb ik doorgegeven en werd als waardevol gezien en daar zouden mijn collega’s aandacht aan besteden.

 

 • Tot slot nog de opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen. Als dit zich in de toekomst weer een aanvraag  voordoet zullen we samen met de buur gemeente proberen op te trekken. De opsporingsvergunning die aan Tulip oil is verleend is al een tijdje geleden waardoor het voor Hollands Kroon niet meer mogelijk is om bezwaar te maken. Uiteraard zal eerst een besluit genomen moeten worden of we bezwaar willen indien.