Categorieën
NIEUWS

Vakantiepark “Veer”, maakt in de omgeving wonenden ongerust!

Locatie Vakantie park Veer; Buurvrouwenwandeling 21 maart 2018

De BVO, heeft de plannen van projectontwikkelaar doorgespeeld naar de OP bewoners. Zij werden gewezen op de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.De BVO zelf kan geen standpunt in nemen als niet iedereen achter dit standpunt staat. Er zijn n.l. verschillende belangen mee gemoeid.

Hieronder een korte omschrijving van het plan

Omschrijving plan

Dit concept kent ook een grote centrale waterpartij. Midden in dit water liggen drie eilanden die met bruggen verbonden zijn aan het vaste land. De waterstructuur met eilanden maakt het varen met roeiboten interessanter. Om de waterpartij staan ook recreatiewoningen. Tussen deze woningen loopt de centrale ontsluitingsweg. Voor de afvoer van vuilwater is gekozen voor een rioolstelsel dat op de bodem van de waterpartij ligt. Een persgemaal zorg voor de aansluiting op het hoofdrioolstelsel in de omgeving. Helofytenfilters zijn in dit concept niet toegepast. Op een aantal plekken kunnen aanvullende voorzieningen worden gerealiseerd, zoals een centrumgebouw. cir. 290 vakantiehuizen .

19 januari 2021 kregen de bezwaarmakers onderstaande brief:

REACTIE op ZIENSWIJZE!


Geachte heer/mevrouw,

U heeft een zienswijze ingediend tegen het voornemen tot ontheffing Aardkundig Monument met zaaknummer 9837800. 
De ontwerpbeschikking gaat over het voornemen om ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor de aanleg van een recreatiepark direct ten zuiden van het dorpje Van Ewijcksluis.
Op 13 januari 2021 heeft de aanvrager “Overdedracht B.V.” de zaaknummer 9837800 inzake de aanleg van recreatiepark “ ’t Veer” ingetrokken. De ingediende zienswijzen zullen wij daarom niet in behandeling nemen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Ing. Mohammed Ait Blal
Vergunningverlener – team milieu
Telefoon: 06-28993555